Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vám objasní způsob, rozsah a účel zpracování osobních údajů (dále jen „údaje“) v rámci naší online nabídky a s tím spojených webových stránek, funkcí a obsahů, jakož i externích online prezentací, jako např. naše profily na sociálních sítích (dále společně jako „online nabídka“). S ohledem na použité pojmy, jako např. „zpracování“ nebo „správce“ odkazujeme na definice v čl. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Odpovědná osoba

CTR Immo Dresden GmbH
Ostra-Allee, 13
01067 Dresden


Telefon: 0351 497 720 10
E-mail: datenschutz@residenz-am-zwinger.de

Druhy zpracovávaných údajů:

- základní údaje (např. jména, adresy).

- kontaktní údaje (např., e-mail, telefonní čísla).

- údaje o obsahu (např. textová zadání, fotografie, videa).

- údaje o využití (např. navštívené webové stránky, zájem o obsahy, doby navštívení).

- metadata /komunikační data (např. informace o zařízení, IP adresy).

Kategorie subjektů údajů

Návštěvníci a uživatelé online nabídky (dále označujeme dotčené osoby společně jako „uživatele“).

Účel zpracování

- Poskytnutí online nabídky, jejích funkcí a obsahů.

- Zodpovězení kontaktních poptávek a komunikace s uživateli.

- Bezpečnostní opatření.

- Měření dosahu/marketing

Použité pojmy

„Osobní údaje“ jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor (např. Cookie) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby

„Zpracování“ je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů. Pojem je obsáhlý a obsahuje prakticky jakoukoli manipulaci s údaji.

„Pseudonymizace“ je zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

„Profilování“ je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

„Správcem“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

„Zpracovatelem“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Rozhodné právní základy

Podle čl. 13 GDPR vám sdělujeme právní základy našich zpracování údajů. Pokud není v prohlášení o ochraně osobních údajů uveden právní základ, platí následující: Právním základem pro získání souhlasů je čl. 6 odst. 1 lit. a a čl. 7 GDPR, právním základem pro zpracování za účelem splnění poskytování našich služeb a provádění smluvních opatření, jakož i odpovědí na poptávky je čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR, právním základem pro zpracování za účelem splnění našich právních závazků je čl. 6 odst. 1 lit. c GDPR, a právním základem pro zpracování za účelem hájení našich oprávněných zájmů je čl. 6 odst.. 1 lit. f GDPR. Pro případ, že pro životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby bude potřebné zpracování osobních údajů, slouží za právní základ čl. 6 odst. 1 lit. GDPR.

Bezpečnostní opatření

Podle čl. 32 GDPR činíme vhodná technická a organizační opatření při zohlednění technické úrovně, nákladů na implementaci a druhu, rozsahu, okolností a účelů zpracování, jakož i při zohlednění různé vstupní pravděpodobnosti a závažnosti rizika pro práva a svobody fyzických osob, abychom zajistili úroveň bezpečnosti přiměřené pro riziko.

K opatřením patří zejména zajištění důvěrnosti, integrity a disponibility údajů prostřednictvím kontroly fyzického přístupu k údajům a přístupu, který se vás týká, zadání, dalšího předávání, zajištění disponibility a jejich oddělení. Dále jsme zavedli postupy, které zajišťují dodržování práv subjektů údajů, vymazání údajů a reakci na ohrožení údajů. Dále zohledňujeme ochranu osobních údajů již při vývoji, popř. výběru hardwaru, softwaru, i postupů, podle principu ochrany osobních údajů s kvalitu údajů záměrnou a standardní ochranou osobních údajů (čl. 25 GDPR).

Spolupráce se zpracovateli a třetími osobami

V případě, že v rámci našeho zpracování zveřejňujeme údaje jiným osobám a podnikům (zpracovatelům nebo třetím osobám), těmto je předáváme nebo jim jinak umožňujeme přístup k údajům, děje se tak jen na základě zákonného povolení (např. je-li předání dat třetím osobám, jako jsou poskytovatelé platebních služeb, dle čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR, nutné pro splnění smlouvy), v případě že souhlasíte, předpokládá to právní závazek nebo na základě našich oprávněných zájmů (např. při využití pověřených osob, web hostingu atd. ).

V případě, že pověříme třetí osoby zpracování údajů na základě tzv. „smlouvy o zpracování zakázky“, děje se tak na základě čl. 28 GDPR.

Předávání do třetích zemí

V případě, že zpracováváme data v třetí zemi (tzn. mimo Evropskou Unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP)) nebo v rámci využívání služeb třetími osobami nebo zveřejňování, popř. předávání údajů třetím osobám, provádíme to jen pro splnění našich (před)smluvních povinností, na základě vašeho souhlasu, na základě právní povinnosti nebo na základě našich oprávněných zájmů. S výhradou zákonných nebo smluvních povolení zpracováváme nebo necháme údaje zpracovávat v třetí zemi jen při existenci zvláštních předpokladů čl. 44 ff. GDPR. To znamená, že zpracování probíhá na základě zvláštních záruk, jako je oficiálně uznávané stanovení úrovně ochrany údajů odpovídající pro EU (např. pro USA prostřednictvím „Privacy Shield“) nebo dodržování oficiálně uznávaných zvláštních smluvních povinností (takzvané „standardní smluvní doložky“).

Práva subjektů údajů

Máte právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím podle čl. 15 GDPR.

Podle čl. 16 GDPR máte právo požadovat doplnění příslušných údajů nebo opravení nesprávných údajů, které se vás týkají.

Podle čl. 17 GDPR máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, popř. alternativně podle čl. 18 GDPR můžete požadovat omezení zpracování údajů.

Máte právo požadovat získání osobních údajů, které se vás týkají, a které jste nám poskytli dle čl. 20 GDPR a jejich předání jiným správcům.

Dále máte dle čl. 77 GDPR právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Právo odvolání

Máte právo na odvolání udělených souhlasů dle čl. 7 čl. 3 GDPR s účinností do budoucna.

Právo vznést námitku

Můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 1 GDPR. Námitku lze vznést zejména proti zpracování pro účely přímého marketingu.

Soubory Cookie a právo odvolání při přímém marketingu

Jako „Cookie“ jsou označovány malé soubory, které se ukládají v počítačích uživatelů. V rámci souborů Cookies lze ukládat různé údaje. Cookie slouží primárně k uložení údajů o uživateli (popř. zařízením na kterém je Cookie uložen) během ale také po jeho návštěvě v rámci online nabídky. Jako dočasné soubory Cookies, popř. „Session-Cookies“ nebo „transiente Cookies“, jsou označovány Cookies, které se vymažou, poté co uživatel opustí online nabídku a zavře svůj prohlížeč. V takovém Cookie lze např. uložit obsah košíku se zbožím v online shopu nebo stav přihlášení. Jako „permanentní“ nebo „persistentní“ jsou označovány Cookies, které zůstávají uloženy i po zavření prohlížeče. Takto lze např. uložit stav přihlášení, pokud uživatel tuto stránku navštíví po několika dnech. v takovémto Cookie lze rovněž uložit zájmy uživatelů, které jsou použity pro měření dosahu nebo marketingové účely. Jako „Third-Party-Cookie“ jsou označovány Cookies, které jsou nabízeny jinými nabízejícími, než je správce, který provozuje online nabídku (v opačném případě, pokud se jedná pouze o jeho  Cookies, hovoříme o „First-Party Cookies“).

Můžeme používat dočasné a permanentní Cookies  a vysvětlujeme to v rámci našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

V případě, že si uživatelé nepřejí, aby Cookies  byly ukládány na jejich počítačích, jsou požádáni, aby deaktivovali příslušnou opci v systémových nastaveních svého prohlížeče. Uložené soubory Cookies lze vymazat ze systémových nastavení prohlížeče. Vyloučení souborů Cookies může vést k omezením funkce této online nabídky.

Obecnou námitku proti použití souborů Cookies používaných k účelům online marketingu lze při množství služeb, především v případě Tracking vznést prostřednictvím US americké stránky http://www.aboutads.info/choices/ nebo EU stránky http://www.youronlinechoices.com/. Dále lze ukládání souborů Cookies zamezit jejich vypnutím v nastaveních prohlížeče. Dbejte prosím na to, že případně nebude možné užívat všechny funkce této online nabídky.

Vymazání údajů

Námi zpracovávané údaje jsou vymazány podle čl. 17 a 18 GDPR  nebo omezeny ve zpracování. Pokud v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebude výslovně uvedeno jinak, budou u nás uložené údaje vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro svůj určený účel a výmazu nebudou odporovat žádné zákonné povinnosti o archivaci. Pokud údaje nebudou vymazány, protože jsou potřebné pro jiné a zákonem dovolené účely, bude jejich zpracování omezeno. To znamená, že údaje budou zablokovány a nebudou zpracovány pro jiné účely. To platí např. pro data, která musí být ukládána z obchodních nebo daňově právních důvodů.

Podle zákonných norem v Německu se archivace provádí zejména na 10 let podle §§ 147 odst. 1 AO /daňový řád/, 257 odst. č. 1 a 4, odst. 4 HGB  - německého obchodního zákoníku (knihy, záznamy, situační zprávy, účetní doklady, účetní knihy, podklady relevantní pro zdanění atd.) a 6 let podle § 257 odst. 1 č. 2 a 3, odst. 4 HGB (obchodní korespondence).

Podle zákonných norem v Rakousku se archivace provádí zejména na 7 let podle § 132 odst. 1 BAO - spolkový daňový zákoník (účetní podklady, doklady/faktury, účty, doklady, obchodní dokumenty, sestavení příjmů a výdajů, atd.), na 22 let v souvislosti s pozemky a 10 let pro dokumentaci v souvislosti s elektronicky poskytovanými službami, telekomunikačními, rozhlasovými a televizními službami, které jsou poskytovány neplátcům daně v členských státech EU a pro které je uplatňován Mini-One-Stop-Shop (MOSS).

Spolupráce se zpracovatelem Booking.com

Máte možnost si u nás online zarezervovat apartmány. Abychom vám mohli nabízet tuto službu, spolupracujeme s firmou Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Niederlande (www.booking.com).

V rámci této spolupráce zpracuje společnost Booking.com B.V. pro nás vaše osobní údaje jako zpracovatel. Předem se zde můžete informovat o prohlášení na ochranu osobních údajů společnosti Booking.com B.V.: Prohlášení na ochranu osobních údajů společnosti Booking.com B.V.

Makléřské služby

Zpracováváme údaje našich zákazníků, klientů a zájemců (společně označovaných jako „zákazníci“) podle čl. 6 odst. 1 lit. b. GDPR , abychom vám mohli poskytovat naše smluvní a předsmluvní služby. Zpracovávané údaje, druh, rozsah a účel a nutnost jejich zpracování se určují podle zakázky, která je základem. Náleží sem v podstatě základní údaje zákazníků (jméno, adresa, atd.), i kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefon, atd.), smluvní údaje (obsah, pověření, odměny, doby platnosti, údaje o zprostředkovaných podnicích/pojišťovnách/ službách) a platební údaje (provize, historie plateb, atd.). Dále můžeme zpracovávat údaje o vlastnostech a okolnostech osob nebo věcech, které jim náležejí, pokud to patří do předmětu naší zakázky. Mohou to být např. údaje o osobních životních okolnostech, movitých nebo nemovitých věcech.

V rámci našeho pověření může být také potřebné, abychom zpracovali zvláštní kategorie dat podle čl. 9 odst. 1 GDPR, zde zejména údaje o zdraví osoby. k tomu účelu si obstaráme výslovný souhlas zákazníka, pokud je to potřebné, dle čl. 6 odst. 1 lit a., čl. 7, čl. 9 odst. 2 lit. a GDPR.

Je-li to potřebné pro splnění smlouvy nebo ze zákona, zveřejňujeme nebo předáváme data zákazníků v rámci krycích poptávek, uzavírání a realizací smluv osobám nabízejícím zprostředkované služby / objektům / pojistitelům, zajistitelům, makléřským poolům, poskytovatelům technických služeb, ostatním poskytovatelům, jako jsou např. kooperující svazy, poskytovatelé finančních služeb, úvěrové instituty a kapitálové investiční společnosti a sociální pojišťovny, daňové úřady, daňoví poradci, právní poradci, auditoři, ombudsmani pro pojišťovnictví a ústavy Spolkového úřadu pro regulaci finančních trhů (BaFin). Dále můžeme pověřit subdodavatele, jako např. podřízené zprostředkovatele. Opatříme si souhlas zákazníků, pokud je pro zveřejnění/předání  potřebný souhlas zákazníka (o což se může jednat např. v případě zvláštních kategorií údajů podle čl. 9 GDPR).

Vymazání dat se provádí po uplynutí zákonných záručních a srovnatelných povinností , přičemž je potřebnost uložení dat prověřována každé tři roky; v ostatním platí zákonné povinnosti pro archivaci.

V případě zákonných archivačních povinností se výmaz provádí po jejich uplynutí. Povinnosti uložení podléhají zejména podle německého práva v oboru pojišťovnictví a finančnictví poradní zápisy na 5 let, závěrečné zprávy makléřů na 7 let a makléřské smlouvy na 5 let, jakož i obecně 6 let pro obchodně právní relevantní dokumentaci a 10 let pro daňově právní relevantní dokumentaci.

Externí poskytovatelé platebních služeb

Využíváme externí poskytovatele platebních služeb, prostřednictvím jejichž platformu mohou uživatelé a my provádět platební transakce (např. vždy s odkazem na prohlášení o ochraně osobních údajů, Paypal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full), Klarna (https://www.klarna.com/de/datenschutz/), Skrill (https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzrichtlinie/), Giropay (https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutz-agb/), Visa (https://www.visa.de/datenschutz), Mastercard (https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html), American Express (https://www.americanexpress.com/de/content/privacy-policy-statement.html)

V rámci plnění smluv využíváme poskytovatele platebních služeb na základě čl. 6 odst. 1 lit. b. GDPR. V ostatním využíváme externí poskytovatele platebních služeb na základě našich oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 lit. b. GDPR, abychom našim uživatelům poskytli efektivní a bezpečnou možnost plateb.

K údajům zpracovávaných poskytovateli platebních služeb náleží základní údaje, jako např. název a adresa, bankovní data, jako např. čísla účtů nebo kreditních karet, hesla, čísla TAN a kontrolní čísla, jakož i smluvní, souhrnné údaje a údaje příjemců. Údaje jsou potřebné pro provádění transakcí. Zadané údaje jsou zpracovávané jen poskytovateli platebních služeb a u těchto uložené. To znamená, že nedostáváme žádné informace ohledně bankovního účtu nebo kreditní karty, nýbrž jen informace s potvrzením nebo odmítnutím platby. Podle okolností jsou údaje ze strany poskytovatele platebních služeb předávány informačním agenturám pro hospodářské informace. Účelem tohoto poskytování je kontrola identity a bonity. Ohledně toho poukazujeme na VOP a pokyny poskytovatelů platebních služeb ohledně ochrany osobních údajů.

Pro platební transakce platí obchodní podmínky a pokyny ohledně ochrany osobních údajů příslušných poskytovatelů plateb , které lze vyvolat na příslušných webových stránkách, popř. aplikacích transakcí. Poukazujeme na tyto rovněž za účelem dalších informací a uplatnění práv na odolání, informace a jiných práv subjektů údajů.

Administrativa, finanční účetnictví, organizace administrativy, správa kontaktů

Zpracováváme údaje v rámci administrativních úkolů a organizace našeho podniku, finančního účetnictví a plnění zákonných povinností, jako např. archivace. Přitom zpracováváme stejné údaje, které zpracováváme v rámci poskytování našich smluvních služeb. Podklady pro zpracování jsou čl. 6 odst. 1 lit. c. GDPR, čl. 6 odst. 1 lit. f. GDPR. Zpracování se týká zákazníků, zájemců, obchodních partnerů a návštěvníků webových stránek. Účel a náš zájem o zpracování spočívá v administraci, finančním účetnictví, organizaci administrativy, archivaci dat, tedy v úkolech, které slouží k udržování našich obchodních činností, respektování našich úkolů a poskytování našich služeb. Vymazání dat s ohledem na smluvní služby a smluvní komunikaci odpovídá údajům uvedeným při těchto zpracovatelských činnostech.

Zveřejňujeme nebo předáváme údaje finanční správě, poradcům, jako např. daňovým poradcům nebo auditorům a dalším platebním místům a poskytovatelům platebních služeb.

Dále na základě našich provozně hospodářských zájmů ukládáme údaje o dodavatelích, pořadatelích a jiných obchodních partnerech, např. za účelem pozdějšího navázání kontaktů. Tyto údaje zejména o podnicích ze zásady ukládáme trvale.

Provozně hospodářské analýzy a výzkum trhu

Abychom mohli naši obchodní činnost vykonávat hospodárně, rozpoznávat tendence trhu, přání smluvních partnerů a uživatelů, analyzujeme předložené údaje o obchodních operacích, smlouvách, poptávkách atd. Přitom zpracováváme údaje základní , komunikační, smluvní , platební, uživatelské, oznamovací, metadata na základě čl. 6 odst. 1 lit. f. GDPR, přičemž k příslušným osobám náleží smluvní partneři, zájemci, zákazníci, návštěvníci a uživatelé naší online nabídky.

Analýzy se provádějí za účelem provozně hospodářských vyhodnocení, marketingu a výzkumu trhu. Přitom můžeme zohlednit profily registrovaných uživatelů s údaji, např. o jejich využívaných službách. Analýzy nám slouží pro zvýšení komfortu pro uživatele, optimalizaci naší nabídky a podnikové hospodárnosti. Analýzy slouží nám samým a nejsou externě zveřejňovány, pokud se nejedná o anonymní analýzy se souhrnnými hodnotami.

Pokud jsou tyto analýzy nebo profily osobního charakteru, jsou s výpovědí uživatelů vymazány nebo anonymizovány, jinak po dvou letech od uzavření smlouvy. V ostatním jsou veškeré provozně hospodářské analýzy a všeobecné tendenční předpisy vypracovány anonymně.

Navázání kontaktu

Při navázání kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem, telefonicky nebo na sociálních sítích) jsou údaje uživatele pro zpracování kontaktní poptávky a její realizace zpracovány podle čl. 6 odst. 1 lit. b) GDPR . Údaje uživatelů lze uložit v systému pro řízení vztahů se zákazníky Customer-Relationship-Management System ("CRM System") nebo ve srovnatelné organizaci poptávky.

Poptávky vymažeme, jakmile již nejsou potřebné. Prověřujeme potřebnost každé dva roky; dále platí zákonné povinnosti archivace.

Hosting a zasílání e-mailem

Námi používané hostingové služby slouží pro poskytování následujících služeb: Služby infrastruktury a platformy, počítačová kapacita, paměťové místo a databázové služby, zasílání e-mailem, bezpečnostní služby a technické údržbové služby, které používáme za účelem provozování této online nabídky.

pracováváme základní , kontaktní, obsahové, smluvní, uživatelské údaje,  metadata a komunikační údaje zákazníků, zájemců o efektivní a bezpečné poskytování této online nabídky dle 6 odst. 1 lit. f GDPR ve spojení s čl. 28 GDPR (uzavření smlouvy o zpracování zakázky).

Získávání přístupových dat a Logfiles

My, popř. náš poskytovatel hostingu  provádíme na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 lit. f. GDPR analýzu údajů o každém přístupu na server, na kterém se nachází naše služba (Serverlogfiles). K přístupovým datům patří jméno navštívené webové stránky, soubor, datum a čas návštěvy, přenesené množství dat, hlášení o úspěšném navštívení, typ prohlížeče včetně verze, operační systém uživatele, referer URL (předtím navštívená stránka), IP adresa a poptávaný provider.

Informace Logfile jsou z bezpečnostních důvodů (např. pro vyjasnění zneužití nebo podvodného jednání) uloženy na dobu maximálně 7 dnů a poté vymazány. Údaje, jejichž další uložení je potřebné k důkazním účelům, se do konečného vysvětlení příslušného případu nesmí vymazat.

Google Tag Manager

Google Tag Manager je řešení, se kterým můžeme spravovat tzv. webové tagy na ploše (a tak např. do naší online nabídky zahrnout Google Analytics a jiné marketingové služby Google. Vlastní Tag Manager (který implementuje tagy) nezpracovává žádné osobní údaje uživatelů. S ohledem na zpracování osobních údajů uživatelů odkazujeme na následující údaje o službách Google. Uživatelské směrnice: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Nasazení Google (Universal) Analytics pro webovou analýzu

Pro webovou analýzu používáme nástroj Google (Universal) Analytics - službu webové analýzy společnosti  Google LLC (www.google.de). Toto slouží k zajištění ochrany našich oprávněných zájmů v optimalizované prezentaci naší nabídky podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a DSGVO. Google (Universal) Analytics používá metody umožňující analýzu používání webu, jako například Cookies. Automaticky získané informace o Vašem způsobu využití webu jsou přeneseny na servery společnosti Google v USA a zde uloženy.

Aktivací anonymizace IP na tomto webu bude IP adresa společností Google zkrácena rámci členských států Evropské Unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen e výjimečných případech bude na server Google  USA přenesena plná IP adresa a tam Zkrácena.

IP adresa předaná z prohlížeče uživatele není slučována s jinými daty Google. Po naplnění jejich účelu a ukončení používání služby Google Analytics budou údaje shromážděné v tomto kontextu odstraněny.

Společnost Google LLC sídlí ve Spojených státech amerických a je certifikována podle EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde. V důsledku této dohody mezi USA a Evropskou komisí zavedla tato společnost vhodnou úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované metodou Privacy Shield.

Shromažďování údajů (včetně Vaší IP adresy) získaných pomocí cookies a souvisejících s používáním webových stránek společností Google, stejně jako zpracování těchto údajů můžete zabránit stažením a instalací paginu dostupného na následujícím odkazu : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

Jako alternativu k pluginu pro prohlížeče můžete zabránit v budoucnu shromažďování pomocí služby Google Analytics klepnutím na tento odkaz. Ve Vašem zařízení bude uložen soubor cookie pro odhlášení. Pokud soubory cookie odstraníte, musíte znovu kliknout na odkaz.

Google AdWords a měření Conversion

Na základě našich oprávněných zájmů (tzn. zájem o analýzu, optimalizaci a ekonomický provoz naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 lit. f. GDPR) užíváme služeb společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).

Společnost Google je certifikována na základě dohody Privacy-Shield a poskytuje záruku dodržení evropského práva na ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Využíváme online marketingový postup společnosti Google "AdWords" pro umístění oznámení/reklam v reklamní síti Google  např. ve výsledcích hledání, na videích, na webových stránkách, atd.), aby byly zobrazeny uživatelům, kteří mají pravděpodobně zájem o oznámení/reklamy. To nám umožňuje zobrazovat oznámení v rámci naší online nabídky, abychom uživatelům prezentovali oznámení/reklamy, které potenciálně odpovídají jejich zájmům. V případě, že uživateli budou např. zobrazeny reklamy na produkty, o které se zajímal v jiných online nabídkách, hovoří se přitom o „remarketingu“. K těmto účelům bude při návštěvě naší a jiných webových stránek, na kterých je aktivní reklamní síť Google, bezprostředně proveden kód Google a do webové stránky zahrnuty tzv. (re)marketingové tagy (neviditelné grafiky nebo kódy, označované také jako „Web Beacons"). S jejich pomocí bude na zařízení uživatelů uložen individuální Cookie, tzn. malý soubor (namísto souborů Cookies lze použít také srovnatelné technologie). V tomto souboru se zaznamená, jaké webové stránky uživatel vyhledává, o jaké obsahy se zajímá a na jaké nabídky uživatel klikl, dále technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, čas návštěvy a další údaje o užívání online nabídky.

Dále získáme individuální „Conversion-Cookie“. Informace získané pomocí souborů Cookie slouží společnosti Google k tomu, aby byly vytvořeny conversion statistiky. Získáváme informace pouze o anonymním celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na naše oznámení/reklamu a dostali se na další stránku opatřenou conversion tracking tagem. Nezískáváme však žádné informace, se kterými se uživatel nechá osobně identifikovat.

Data uživatelů jsou rámci reklamní sítě Google zpracovávána pod pseudonymem. To znamená, že  Google např. neukládá a nezpracovává jméno nebo e-mailovou adresu uživatelů, nýbrž zpracovává relevantní údaje Cookie v rámci pseudonymních uživatelských profilů.  To znamená, že z hlediska Google nejsou oznámení/reklamy spravovány a zobrazovány pro konkrétní identifikovatelnou osobu, nýbrž pro majitele Cookie, nezávisle na tom, kdo je majitel Cookie. To neplatí, pokud uživatel Google výslovně udělil souhlas k tomu, aby data byla zpracována bez pseudonymizace.  Informace shromážděné o uživatelích jsou předány společnosti Google a uloženy na serverech Google  USA.

Další informace o užívání údajů ze strany Google, možnosti nastavení a vznášení námitek najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads), rovněž jako v nastavení pro zařazování reklam ze strany Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Online prezentace na sociálních sítích

Provádíme online prezentace na sociálních sítích a platformách, abychom mohli komunikovat s aktivními zákazníky, zájemci a uživateli a informovat je o našich službách. Pro návštěvu příslušných sítí a platforem platí obchodní podmínky a směrnice pro zpracování dat příslušných zpracovatelů.

Pokud nebude v rámci našeho prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak, zpracováváme údaje uživatelů, pokud s námi komunikují na sociálních sítích a platformách, např. píší příspěvky na našich online prezentacích nebo nám posílají zprávy.

Zahrnutí služeb a obsahů třetích osob

V naší online nabídce používáme na základě našich oprávněných zájmů (tzn. zájem o analýzu, optimalizaci a ekonomický provoz naší online nabídky ve smyslu čl. 1 lit. f. GDPR) obsahové nebo servisní nabídky externích poskytovatelů, abychom začlenili jejich obsahy, jako např. videa nebo typy písma (dále jednotně uvedeno jako “obsahy”).

To vždy předpokládá, že externí poskytovatelé těchto obsahů, respektují IP adresu uživatelů, protože bez IP adresy by nebylo možné zasílat obsahy na jejich prohlížeče. IP adresa je proto potřebná pro zobrazování těchto obsahů. Snažíme se používat jen takové obsahy, jejichž příslušní poskytovatelé používají IP dresu pouze pro odeslání obsahů. Externí poskytovatelé mohou dále používat takzvané pixelové tagy (neviditelné grafiky, také označované jako "Web Beacons") pro statistické nebo marketingové účely. Prostřednictvím "pixelových tagů" lze vyhodnocovat informace, jako četnost návštěv na těchto webových stránkách. Pseudonymní informace lze dále ukládat v souborech Cookie na zařízení uživatele a mimo jiné získávat technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazujících webových stránkách, doby návštěv a dalších údajů naší online nabídky, a také spojovat je se stejnými informacemi z jiných zdrojů.

Youtube

Začleňujeme videa platformy “YouTube” poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Fonts

Začleňujeme typy písma platformy ("Fonty Google") poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Mapy Google

Začleňujeme mapy služby “Mapy Google” poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ke zpracovávaným datům mohou být zjišťovány zejména IP adresy a údaje o místě uživatelů (zpravidla v rámci nastavení jejich mobilních přístrojů). Údaje lze zpracovávat v USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.