Naše všeobecné obchodní podmínky | Rezidenz am Zwinger Drážďany

Všeobecné podmínky pro smlouvu o ubytování

společnosti CTR Immo Dresden GmbH

Stav ze dne 05/2018

 

I. Oblast platnosti

1.
Tyto obchodní podmínky platí pro smlouvy o nájmu apartmánů pro ubytování a veškeré další služby a dodávky poskytované v této souvislosti zákazníkům společnosti CTR Immo Dresden GmbH. Pojem „smlouva o ubytování“ obsahuje a nahrazuje následující pojmy: Smlouva o přijetí v hotelu, smlouva o přijetí hostů, smlouva o ubytování v hotelu, smlouva o ubytování v apartmánu.

2.
Podnájem nebo další pronájem přenechaných apartmánů i jejich užívání k jiným než ubytovacím účelům není dovolen.

3.
Všeobecné obchodní podmínky zákazníka budou uplatněny jen v případě, že to bude předem dohodnuto textovou formou.

II. Uzavření smlouvy, smluvní partneři

1.
Zákazník nabízí svou přihláškou (písemnou i nebo ústní) firmě CTR Immo Dresden GmbH uzavření smlouvy o ubytování. Zákazník je touto nabídkou vázán 14 dní.

2.
K uskutečnění smlouvy dochází přijetím nabídky zákazníka ze strany společnosti CTR Immo Dresden GmbH. Společnost CTR Immo Dresden GmbH může potvrdit rezervaci apartmánů textovou formou.

3.
Smluvní partneři jsou společnost CTR Immo Dresden GmbH a zákazník. V případě, že objednávku pro zákazníka učiní třetí osoba, ručí tak společnosti CTR Immo Dresden GmbH společně se zákazníkem jako solidární dlužník za všechny závazky ze smlouvy o ubytování v hotelu, pokud společnost CTR Immo Dresden GmbH předloží příslušné prohlášení třetí osoby.

III.  Služby, ceny, platba, jistina, vyúčtování

1.
Společnost CTR Immo Dresden GmbH je povinna připravit apartmány rezervované zákazníkem podle těchto Všeobecných obchodních podmínek a poskytnout sjednané služby.

2.
Zákazník je povinen zaplatit sjednané popř. platné ceny společnosti CTR Immo Dresden GmbH za přenechání apartmánů a další uplatněné služby. To platí také pro služby a výlohy společnosti CTR Immo Dresden GmbH prováděné třetími osobami. Sjednané ceny obsahují platnou zákonnou daň z obratu.

3.
Společnost CTR Immo Dresden GmbH může dát souhlas se snížením počtu rezervovaných apartmánů, služeb společnosti CTR Immo Dresden GmbH nebo se zkrácením doby pobytu zákazníka za předpokladu, že se zvýší cena apartmánů a/ nebo ostatních služeb hotelu.

4.
Všechny rezervované služby se zpravidla hradí předem, a sice v hotovosti, prostřednictvím platební ec kartou, popř. kreditní kartou (Mastercard, VISA, American Express, Diners Club, JCB) nebo převodem. Jiný způsob úhrady a jiná splatnost musí být písemně dohodnuty mezi smluvními stranami.

5.
Společnost CTR Immo Dresden GmbH je oprávněna požadovat po zákazníkovi při uzavření služby přiměřenou platbu předem nebo jistinu formou záruky kreditní karty nebo zálohy apod. Výše zálohy a platební termíny lze sjednat textovou formou. Při platbách předem nebo poskytnutých jistinách pro paušální zájezdy zůstávají nedotčena zákonná ustanovení.

6.
V odůvodněných případech, např. nedoplatek zákazníka, nebo rozšíření rozsahu smlouvy, je společnost CTR Immo Dresden GmbH oprávněna požadovat i po uzavření smlouvy do začátku pobytu zálohu nebo jistinu ve smyslu předcházejícího bodu III.5. nebo zvýšení zálohy nebo jistiny sjednané ve smlouvě až do úplné sjednané úhrady.

7.
Společnost CTR Immo Dresden GmbH je dále oprávněna na začátku a během pobytu požadovat od zákazníka pro stávající a budoucí pohledávky ze smlouvy přiměřenou zálohu nebo jistinu ve smyslu výše uvedeného bodu III.5., pokud již nebyla provedena podle předcházejícího bodu 5 a /nebo 6.

IV. Odstoupení zákazníka (odřeknutí, zrušení objednávky) / neuplatnění služeb společnosti CTR Immo Dresden GmbH

1.
Zákonné právo na odstoupení neexistuje ani v případě smlouvy uzavřené na dálku na základě úpravy o výjimkách v § 312 v odst. 2 bod 6 BGB (německý občanský zákoník).

2.
Zrušení smlouvy o ubytování podléhá písemnému souhlasu společnosti CTR Immo Dresden GmbH. Pokud k tomuto souhlasu nedojde, musí být pak sjednaná cena podle smlouvy uhrazena i v případě, že zákazník nevyužije smluvní služby.

Pokud byl mezi společností CTR Immo Dresden GmbH a zákazníkem písemně sjednáno bezplatné odstoupení od smlouvy, může pak zákazník do té doby stornovat smlouvu bez nároků společnosti CTR Immo Dresden GmbH na úhradu a náhradu škody. Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy zaniká, pokud ke sjednanému nevyužije své právo na odstoupení vůči společnosti CTR Immo Dresden GmbH v textové formě.

3.
Při pozdějším stornování a pro případ, že zákazník nevyužije rezervované apartmány, může společnost CTR Immo Dresden GmbH příjmy z jiného pronájmu těchto apartmánů i ušetřené náklady započítat na smluvně sjednanou úhradu. Pokud nebudou apartmány pronajaty jiné osobě, může společnost CTR Immo Dresden GmbH požadovat smluvně sjednanou úhradu a paušalizovat odpočet za ušetřené náklady společnosti CTR Immo Dresden GmbH . Zákazník je v tomto případě povinen uhradit 100 % smluvně sjednané ceny. Zákazník může předložit doklad, že výše uvedený nárok nevznikl vůbec nebo nevznikl v požadované výši.

4.
Bod IV.2. a IV.3. neplatí pro skupinové rezervace a rezervace provozovatelů cestovních kanceláří. Výše paušálu při odstoupení se v tomto případě řídí podle individuální dohody přímo při rezervaci. Za skupinovou rezervaci je považováno rezervace pro 9 a více zákazníků. Provozovatelé cestovních kanceláří jsou podniky, k jejichž předmětu podnikání patří pořádání a organizace zájezdů.

V. Odstoupení společnosti CTR Immo Dresden GmbH od smlouvy

1.
Pokud bylo dohodnuto, že zákazník může bezplatně odstoupit od smlouvy ve stanovené lhůtě, je společnost CTR Immo Dresden GmbH v tomto období oprávněna také odstoupit od smlouvy, pokud existují poptávky jiných zákazníků na smluvně rezervované apartmány a zákazník neodvolá své právo na odstoupení.

2.
Nebude-li uhrazena sjednaná nebo podle bodu III.5. a/nebo bodu III.6. požadovaná záloha nebo jistina i po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty poskytnuté společností CTR Immo Dresden GmbH, je pak společnost CTR Immo Dresden GmbH rovněž oprávněna k odstoupení od smlouvy.

3.
Dále je společnost CTR Immo Dresden GmbH oprávněna k mimořádnému odstoupení od smlouvy z věcně oprávněného důvodu, např. pokud:

  • splnění smlouvy znemožní vyšší moc nebo jiné okolnosti z důvodů nezaviněných společností CTR Immo Dresden GmbH
  • budou apartmány nebo prostory rezervovány při zaviněném klamném nebo chybném uvedení základních smluvních skutečností , např. údajů o osobě zákazníka nebo o účelu jeho pobytu;
  • společnost CTR Immo Dresden GmbH bude mít důvodné podezření, že by v případě jí poskytnuté služby mohl být ohrožen plynulý obchodní provoz, bezpečnost nebo vážnost společnosti  CTR Immo Dresden GmbH na veřejnosti, aniž by to spadalo do oblasti působnosti popř. organizační oblasti společnosti CTR Immo Dresden GmbH ;
  • účel, popř. akceptování pobytu je protizákonné,
  • existuje porušení výše uvedeného bodu I. č. 2
  • i přes napomenutí dochází k rušení klidu ze strany zákazníka,
  • zákazník se i přes napomenutí chová vůči zaměstnancům popř. pracovníkům společnosti CTR Immo Dresden GmbH a / nebo hostům nepřijatelně, zejména urážlivě.

Pro uplatnění práva na odstoupení společnosti CTR Immo Dresden GmbH je dostačující, pokud zákazníka jednou písemně upozorní.

4.
Při oprávněném odstoupení společnosti CTR Immo Dresden GmbH nevzniká zákazníkovi žádný nárok na náhradu škody.

VI. Příprava / předání apartmánů a vrácení

1.
Zákazník nezíská nárok na připravení určitého apartmánu, ledaže by připravení určitého apartmánu bylo písemně potvrzeno společností CTR Immo Dresden GmbH.

2.
Rezervované apartmány jsou zákazníkovi k dispozici od 15 hod. sjednaného dne příjezdu a musí být zákazníkem převzaty nejpozději do 16 hod. sjednaného dne příjezdu. Pozdější doba příjezdu musí být předem dohodnuta. Nebude-li sjednána pozdější doba příjezdu, než 16 hod. a host nebude společnost CTR Immo Dresden GmbH ani do 16 hod. dne příjezdu informovat o případném zpoždění, má pak společnost CTR Immo Dresden GmbH právo zadat rezervovaný apartmán po 16. hod. jiné osobě, aniž by zákazník mohl uplatnit nárok na náhradu. Společnosti CTR Immo Dresden GmbH náleží v tomto případě právo na odstoupení od smlouvy. Jiná povinnost společnosti CTR Immo Dresden GmbH pro zadání jiným osobám však neexistuje.

3.
Ve sjednaný den odjezdu je třeba předat zpět vyklizené apartmány společnosti CTR Immo Dresden GmbH nejpozději do 12 hod. Po této době může společnost CTR Immo Dresden GmbH požadovat příplatek ve výši aktuální denní sazby za užívání překračující rámec smlouvy. Smluvní nároky tím nejsou odůvodněny. Zákazník může prokázat, že společnosti CTR Immo Dresden GmbH nevznikl buď žádný, nebo vznikl podstatně nižší nárok na poplatek za užívání.

VII.  Ručení, promlčení

1.
Společnost CTR Immo Dresden GmbH ručí za své závazky ze smlouvy. Nároky zákazníka na náhradu škody jsou vyloučeny. Z toho jsou vyloučeny škody vzniklé z ohrožení života, poranění nebo zdraví, pokud k porušení povinnosti došlo zaviněním společnosti CTR Immo Dresden GmbH; ostatní škody způsobené záměrně nebo hrubým porušením povinností společnosti CTR Immo Dresden GmbH a škody způsobené záměrně nebo z nedbalosti porušením smluvních typických povinností společnosti CTR Immo Dresden GmbH. Porušení povinností společnosti CTR Immo Dresden GmbH je rovnocenné jako porušení povinností zákonného zástupce nebo pověřené osoby. Pokud by nastaly závady nebo nedostatky v plnění společnosti CTR Immo Dresden GmbH, postará se společnost CTR Immo Dresden GmbH o nápravu v případě zjištění nedostatků nebo bezodkladně po reklamaci zákazníka. Zákazník je povinen přiměřeným způsobem poskytnout součinnost pro odstranění poruchy a udržení škod na co nejnižší úrovni. Pokud se prokáže, že zákazník neoznámil nějaký nedostatek z důvodů na jeho straně, nenastane pak nárok na snížení smluvně sjednané úhrady.

2.
Za přinesené věci ručí společnost CTR Immo Dresden GmbH zákazníkovi podle zákonných ustanovení. Peníze, cenné papíry a cennosti lze uložit do určité maximální hodnoty podle pojistné částky společnosti CTR Immo Dresden GmbH v trezoru. Residenz am Zwinger doporučuje využít této možnosti. Nároky na ručení zanikají, pokud zákazník po zjištění ztráty, zničení nebo poškození nebude bezodkladně informovat společnost CTR Immo Dresden GmbH (§703 BGB). Ručení lze uplatnit jen v případě, že apartmány nebo nádoby, ve kterých byly předměty ponechány, byly uzamčené.

3.
Pokud bude zákazníkovi za úplatu poskytnuto místo pro stání nebo parkování, není tím uzavřena žádná smlouva o úschově. Společnost CTR Immo Dresden GmbH neručí za ztrátu nebo poškození vozidel pojíždějících nebo zaparkovaných na hotelovém pozemku a jejich obsahů, s výjimkou záměrného jednání nebo hrubé nedbalosti. pro vyloučení nároků náhrady škody zákazníka platí analogicky ustanovení předcházejícího bodu VII.1, věty 2 až 4.

4.
Nároky na náhradu škody zákazníka se promlčují nejpozději za dva roky od okamžiku, ve kterém se host dozvěděl o škodě, popř. bez ohledu na toto zjištění nejpozději po třech letech od okamžiku škodného případu. To neplatí pro ručení za škody z ohrožení života, poranění nebo zdraví, jakož i za ostatní škody způsobené záměrně nebo hrubým porušením povinností společnosti CTR Immo Dresden GmbH , zákonného zástupce nebo pověřené osoby.

5.
Zprávy, pošta a zásilky zboží pro hosty jsou pečlivě ošetřeny. Společnost CTR Immo Dresden GmbH převezme doručení, uložení a – na přání – za úplatu dodatečné zaslání těchto zásilek , a na žádost také pro nalezené věci. Nároky na náhradu škody jsou vyloučeny, pokud nespočívají v úmyslu nebo hrubé nedbalosti společnosti CTR Immo Dresden GmbH nebo jejího zákonného zástupce nebo pověřené osoby. Společnost CTR Immo Dresden GmbH je oprávněna předat nejpozději po jednoměsíční úložní lhůtě výše uvedené věci místnímu oddělení ztrát a nálezů s vyúčtováním přiměřeného poplatku.

VIII. Doložka o kouření

1.
Ve všech apartmánech platí zákaz kouření.

2.
Poruší-li zákazník zákaz kouření, je povinen uhradit náklady na veškerá opatření spojená s vyčištěním (mj. vyčištění veškerých předmětů a textilií provedené externí firmou) a nahradit škodu z toho vzniklou. Zákazník je rovněž povinen uhradit výpadek v nájmu způsobený společnosti CTR Immo Dresden GmbH. Tento nárok společnosti CTR Immo Dresden GmbH je vyčíslen paušální částkou 1000 Euro. Zákazník má právo prokázat, že buď nevznikla žádná škoda, nebo jen nepatrná škoda v porovnání se sjednanou paušální částkou.

IX. Závěrečná ustanovení

1.
Společnost CTR Immo Dresden GmbH prohlašuje,že jako provozovatel není povinna účastnit se řízení pro urovnání sporu před smírčím soudem a narovnání obecně nenabízí .

2.
Změny a doplňky smlouvy, přijetí žádosti nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek musí být učiněny písemně. jednostranné změny nebo doplňky učiněné ze strany zákazníka jsou neúčinné. Pro dodržení požadavků písemné formy stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách je dostačující také podání odpovídajícího prohlášení faxem nebo e-mailem.

3.
Místem plnění a platebním místem je Residenz am Zwinger, Ostra-Allee 13, 01067 Drážďany.

4.
Výlučným místem soudu – i pro spory ohledně šeků a směnek – je – sídlo společnosti  CTR Immo Dresden GmbH, pokud smluvním partnerem společnosti CTR Immo Dresden GmbH je podnikatel nebo právnická osoba veřejného práva. Pokud smluvní partner splňuje předpoklad § 38 odst. 2 ZPO a v tuzemsku nemá obecnou příslušnost k soudu, platí za místo soudu společensko-právní sídlo společnosti CTR Immo Dresden GmbH.

5.
Platí právo Spolkové republiky Německo s vyloučením úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a kolizního práva.

6.
Pokud by jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek byla nebo se stala neúčinnými nebo neplatnými, není tím dotčena účinnost ostatních ustanovení. V ostatním platí zákonné předpisy.